ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 (Πρακτικό Ν.10/2020  Θέμα Ν. 3) και ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΠΑγΟ που συντάχθηκε προκειμένου να αξιολογήσει τα αιτήματα που ελήφθησαν με βάση την προκήρυξη για το εν λόγω θέμα μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020.

Αποφασίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ ότι οι επικρατέστεροι για την θέση του Καθηγητή Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν αλλά κυρίως της προϋπηρεσίας τους σε Προγράμματα ΠΑγΟ είναι:

η (1) Δημητροπούλου Μαρία του Σωτηρίου  (467/19-10-20) και ο (2) Βασίλης Δημητρόπουλος του Δημητρίου (486/21-10-20), με επιλαχούσα (3) την Καραμανλή Μαρία του Γρηγορίου (472/19-10-20)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων έως τις   13 /11/2020.

Για το Δ.Σ.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη 2 (δυο) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 3. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).
 4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021» Ειδικά Δομημένα Μεγάλης διάρκειας).
 5. Τον αριθμό Απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
 6. Την υπ’ αριθ. 08 /31-08-2020 ΘΕΜΑ 4ο Παράγραφος 2. Απόφαση Δ.Σ του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑμεΑ «Παναγία Ευαγγελίστρια για τον προγραμματισμό πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, _ 2 (δυο)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 7.4 του Ο.Π.
 • 3ετή επαγγελματική προϋπηρεσία σε Προγράμματα ΠαγΟ και πιο συγκεκριμένα σε κέντρα Ειδικής Αγωγής (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ-μεΑ, ΣΥΔ κλπ)

Πρόσθετα προσόντα

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη ΓΓΑ

Επιθυμητές Γνώσεις:

Γνώσεις ναυαγοσωστικής

Πιστοποιημένες γνώσεις yoga

Πιστοποιημένες γνώσεις zumba- pilates

Πιστοποιημένη Προϋπηρεσία διοίκησης αθλητικών χώρων

Πιστοποιημένες γνώσεις ομαδικών προγραμμάτων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση, πρόσφατη (εντος 6 μηνών) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου (Να αναφερθούν από τον Φορέα).
 3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια όπως προβλέπονται στις παραγράφους 7.3, 7.4 και 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου (σύμφωνα με το ΦΕΚ 461/14-02-2020 Τεύχος Β’)

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν έως τις 27/10/2020 τα παραπάνω δικαιολογητικά ταχυδρομικά στα γραφεία του Σωματείου μας στην διεύθυνση Ταινάρου 10,       Τ.Κ.17237, Δάφνη ή ηλεκτρονικά στο email: panagiaevagelistria@gmail.com

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 14 Οκτωβρίου- 27 Οκτωβρίου 2020 στη διεύθυνση του Σωματείου:

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2109941486

Πληροφορίες : Λαζαρίδης Χρήστος


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΠΑγΟ 2019-2020

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 (Πρακτικό Ν.12/2019 Θέμα Ν. 2) και υστερα απο την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΠΑγΟ που συντάχθηκε προκειμένου να αξιολογήσει τα αιτήματα που ελήφθησαν με βάση την προκήρυξη για το εν λόγω θέμα μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2019.

Αποφασίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ οτι οι επικρατέστερες για την θέση του Καθηγητή Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν αλλα κυρίως της προυπηρεσίας τους σε Προγράμματα ΠΑγΟ είναι:

η (1) Βασιλική Καψάλη και η (2) Μαρία Δημητροπούλου, με αναπληρωματικούς (3) την Μαρία Καραμανλή και (4) τον Θεοφάνη Κατσιούδη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων έως τις   03 /12/2019.

Για το Δ.Σ.


Προκήρυξη

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑμεΑ  “Παναγία Ευαγγελίστρια”, στα πλαίσια της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2019-2020» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης 09/12/2019, με τίτλο «Άθληση και ΑμεΑ» και ζητά:

Δυο Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής
 • 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε Προγράμματα ΠαγΟ και πιο συγκεκριμένα σε κέντρα Ειδικής Αγωγής (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ-μεΑ, ΣΥΔ κλπ)

Πρόσθετα προσόντα

 • Γνώσεις ναυαγοσωστικής

Πιστοποιημένες γνώσεις yoga

Πιστοποιημένες γνώσεις zumba- pilates

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν έως τις 14/11/2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά στα γραφεία του Σωματείου μας στην διεύθυνση Ταινάρου 10, τ.κ.17237, Δάφνη ή ηλεκτρονικά στο email: panagiaevagelistria@gmail.com

 • Βιογραφικό
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας,
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι άνεργος
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία σε προγράμματα ΠαγΟ,

Έγγραφα που να αποδεικνύουν τις γνώσεις στην yoga, zumba, pilates

 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31 Οκτωβρίου- 14 Νοεμβρίου 2019 στη διεύθυνση του Σωματείου:

Ταινάρου 10, τ.κ. 17237, Δάφνη

Email: panagiaevagelistria@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2109941486

Πληροφορίες : Λαζαρίδης Χρήστος


Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος « Άθλησης για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων η οποία συνήλθε σήμερα την Δευτερα 24 Δεκεμβρίου 2018 κατέληξε ότι επικρατέστερη για την θέση, είναι η κα. Δημητροπουλου Μαρια με επιλαχουσα την κα. Ιωάννα Κοτζαμανη Υποβολή ενστάσεων έως 5 Ιανουαρίου 2019.


Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑμεΑ  “Παναγία Ευαγγελίστρια”, στα πλαίσια της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης 07/01/2019, με τίτλο «Άθληση και ΑμεΑ» και ζητά:

Έναν/ Μία Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής

· 3ετή επαγγελματική εμπειρία

Πρόσθετα προσόντα

· Γνώσεις ναυαγοσωστικής

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστείλουν έως τις 21/12/2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνση Ταινάρου 10, τ.κ.17237, Δάφνη

· Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η προϋπηρεσία, τα πτυχία, τυχόν πρόσθετη επιμόρφωση

· Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή

· Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

· Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

· Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

· Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο/η υποψήφιος/α είναι άνεργος

· Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

· Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 08-21 Δεκεμβρίου 2018 στη διεύθυνση:

Ταινάρου 10, τ.κ. 17237, Δάφνη

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2109941486

Πληροφορίες : Λαζαρίδης Χρήστος


Στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2018 είχαμε την χαρά να συμμετέχουμε στους Πανελλήνιους Αγώνες Bocce των Special Olympics Hellas. Ο Χρήστος, η Μαρία ο Άγγελος και η Μαρίνα απόλαυσαν καθε λεπτό απο τους αγώνες και την διοργάνωση. Και έδωσαν την αφετηρία για το ξεκίνημα του νέου προπονητικού προγράμματος Bocce στην Ηλιούπολη! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα Special Olympics Hellas για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία, στην υπεύθυνη του αθλήματος bocce Irene Trombeta, τον Βαγγέλης Μπλέτσας και τον Βιδάλης Ιωάννης για την υποστήριξη και την βοήθεια τους.


Καινούργια χρονιά- Καινούργια προγράμματα.
Προσπαθώντας να βελτιώσουμε τα προγράμματα που προσφέρουμε στους ωφελούμενους του προγράμματος ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” ξεκινήσαμε το νέο πρόγραμμα εκμάθησης- γυμναστικής και προσομοίωσης μέσα από το Νintendo Wii.


Μια υπέροχη συνεργασία ξεκινά με το τμήμα Βόλεϋ Α.Ε. Γκύζη Πολυγώνου. Μια ιδέα που ξεκίνησε και στήριξε προσωπικά ο Βασίλης Μακ και συνολικά όλη η ομάδα του Α.Ε. Γκύζη Πολυγώνου. Σας ευχαριστούμε και καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια!


Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια”. Ο διπλωμάτης της Πρεσβείας κ. Youssif Alzaabi αφου ξεναγήθηκε στον χώρο μαζι με το επιτελείο της Πρεσβείας, συζήτησε με όλους τους ωφελούμενους του ΚΔΑΠ-μεΑ και μοίρασε δώρα και σχολικά είδη προσφορά της Ερυθράς Ημισελήνου.


πρωινό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να κάνουν γυμναστική, να διασκεδάσουν, να δημιουργήσουν ωραία πράγματα και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από διαφορετικά εργαστήρια όπως κεριά, decoupage, σαπούνια κ.α.)


Η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με ποιο όμορφο τρόπο. Συμμετέχοντες του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” συμμετέχουν στην διήμερη εκδρομή που διοργανώθηκε με πολύ γέλιο, μουσική, θάλασσα και καλό φαγητό.


Η χρονιά μας έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, την 1η Αθλητική Συνάντηση Bowling που διοργάνωσε το ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” σε συνεργασία με το Sporting II Bowling Club. Στους αγώνες πήραν μέρος αθλητές απο τους φορείς Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρησηΕΕΑ “ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” και keepea orizontes. Εκπαιδευόμενοι, εργαζόμενοι και εθελοντές έπαιξαν, διασκέδασαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη φορά!!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμα μια φορά στο Sporting II Bowling Club και την υπεύθυνη κα. Μαίρη Ζώη για την ευγενική προσφορά τους.


Καλοκαιρινή Γιορτή ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” — στην τοποθεσία Μουσειο Εθνικης Αντιστασης Ηλιούπολης.


Οι προετοιμασίες μας για την καλοκαιρινή γιορτή και το bazaar στις 11 Ιουνίου 2018 συνεχίζονται!!!! Σπιτικές Λεμονάδες, Μαρμελάδες, Λικέρ, Χειροποίητα κεριά, Καλοκαιρινές συνθέσεις


Απο τις 14-18 Μαΐου 2018 τα παιδιά του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” είχαν την χαρά να πάρουν μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες Special Olympics Hellas και να διακριθούν στα αθλήματα της κολύμβησης και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης!!!


Καλωσόρισες Μάρτη!!! Καλωσόρισες Άνοιξη!!!

Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.

Νικόλαος Πολίτης
Λαογράφος


Το Πρόγραμμα των Πολεμικών Τεχνών συνεχίζεται κάθε Παρασκευή και όλοι οι συμμετέχοντες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” παίρνουν μέρος και προετοιμάζονται σε νέες τεχνικές!!!


Οι πασχαλινές προετοιμασίες συνεχίζονται με τις λαμπάδες μας φτιαγμένες απο τα χέρια και τις ιδέες των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια”!!!


Όπως κάθε Τετάρτη έτσι και σήμερα οι ωφελούμενοι του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” μαζί με τους εκπαιδευτές πραγματοποιούν το πρόγραμμα της μαγειρικής. Όλοι μαζί σχεδιάζουμε στην αρχή της εβδομάδας την δραστηριότητα της μαγειρικής, πηγαίνουμε για ψώνια σε κοντινά Super Market και μαγειρεύουμε γλυκές και αλμυρές απολαύσεις!!!


Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 το ΚΔΑΠ -ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” είχε την χαρά να πάρει μέρος στο αποκριάτικο πάρτι που διοργάνωσε το keepea orizontes στο Α Κλειστο Γυμναστήριο Ηλιουπολης Αθήνα. Για ακόμα μια φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το keepea orizontes για την φιλοξενία και την πολύ όμορφη συνεργασία!!!


Ο Ζορο, ο Ιούλιος Καίσαρας, o Ninja, η Πειρατίνα, ο Αστυνομικός, ο Μεγάλος Σεφ, ο Michael Jackson, η Χανούμισσα ο Punk star, το μωρό, ο star των 80’s και όλοι οι υπόλοιποι ωφελούμενοι του ΚΔΑΠ- μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” με ή χωρίς στολές ήταν εκει για να χορέψουμε , να ψήσουμε, να φάμε και να γελάσουμε σε μια υπέροχη γιορτινή ατμόσφαιρα. Μαζί στην γιορτή μας η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηλιούπολης κα. Σερέτη Χριστίνα, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Διαφάνειας του Δήμου Ηλιούπολης κ. Μπασούρης Μαρίνος. Τέλος ενα μεγάλο ευχαριστώ στην κα. Vasso Vratsista και τους φίλους μουσικούς που έντυσαν μουσικά την γιορτή μας.


Την Τρίτη 6/2/2018 γιορτάσαμε όλοι μαζί τα γενέθλια του Φώτη!!! Να είσαι πάντα γερός και χαρούμενος.


Καθημερινά στο ΚΔΑΠ-μεΑ “Παναγία Ευαγγελίστρια” προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται βόλτες στην ευρύτερη περιοχή τόσο των Νοτίων Προαστίων όσο και του Κέντρου.

Οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε μικρές ομάδες στη χρήση των Μ.Μ.Μ., στις χρηματικές συναλλαγές και στην κοινωνική συμπεριφορά στα καταστήματα των περιοχών αυτών καθώς και στη σωστή συμπεριφορά τους σε cafe και εστιατόρια


Καθημερινά πραγματοποιούμε πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης μέσα από κατασκευές, χειροτεχνίες και επιτραπέζια παιχνίδια, θεματική ζωγραφική με σκοπό την διακόσμηση του χώρου του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια”.


Καθημερινά πραγματοποιούμε αθλητικές δραστηριότητες κάθε είδους όπως μπάσκετ, επιτραπέζια αντισφαίριση, ποδόσφαιρο, χόκεϊ ομαδικά προγράμματα, ασκήσεις σε όργανα, αερόβια προπόνηση και δημιουργικά παιχνίδια στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια”.


Κάθε Παρασκευή πραγματοποιούμε Πρόγραμμα εκμάθησης Πολεμικών Τεχνών απο τον έμπειρο εκπαιδευτή και δάσκαλο Βαγγέλης Μπλέτσας Στο Πρόγραμμα τα παιδιά του ΚΔΑΠ μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε λαβές αυτοάμυνας και ασκήσεις επιδεξιότητας.


Μια ακόμα δημιουργική δραστηριότητα που πραγματοποιούμε καθε Πέμπτη στις εγκαταστάσεις του Sporting II Bowling Club με το ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια”.


Τα παιδιά του ΚΔΑΠ-μεΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” συμμετείχαν στους αγώνες που διοργάνωσε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στο Κλειστο Γυμναστήριο Ηλιούπολης.Το Christmas Camp κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” ταξίδεψαν στο παραμυθένιο The Christmas Factory, έγιναν μάγοι, πήραν την θέση των ξωτικών, έφτιαξαν δώρα και φυσικά συνάντησαν τον Άγιο Βασίλη (κάποιοι απο εμάς είχαμε και τις απαιτήσεις μας απο εκείνον!!!), μα πάνω απ’ολα χάρηκαν και έπαιξαν στα Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια του The Christmas Factory! Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε όλους για την θερμή φιλοξενία!!!


Christmas Camp χωρις Santa Claus Kindom δεν γίνεται!!! Τα παιδιά του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” επισκέφτηκαν το Santa Claus Kindom έπαιξαν και χάρηκαν στο κλίμα των εορτών σε έναν πραγματικά πολύ όμορφο χώρο!!!


Στις 29 Δεκεμβρίου 2017 τα παιδιά του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” στην 3η μέρα του Christmas camp παρακολούθησαν και συμμετείχαν στην παρουσίαση του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Ηλιούπολης στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά “Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα”. Ο καιρός ήταν σύμμαχος και η βόλτα στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Δήμου Ηλιούπολης επιβαλλόταν!!! Παιχνίδι, Γέλιο και Χριστουγεννιάτική Μουσική…


Η 2η μέρα του Christmas Camp τα είχε όλα!!! Εξωτερικό πρόγραμμα, Εξερεύνηση του Πάρκου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πολλά πολλά πολλά παιχνίδια. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” χωρίστηκαν σε ομάδες και πήραν μέρος στα Χριστουγεννιάτικά Ομαδικά Παιχνίδια στις εκδηλώσεις του Κεντρο Πολιτισμου Ιδρυμα Σταυρος Νιαρχος


Η 1η μέρα για το Christmas Camp και τα παιδιά του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” επισκέφτηκαν το Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγένιου Ευγενίδου σε συνδυασμό με το εξωτερικό πρόγραμμα !!!


Τα παιδιά του ΚΔΑΠ -ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” και οι εργαζόμενοι τραγουδήσαμε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχηθήκαμε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2018 στον Δήμαρχο μας κ. Vasilis Valasopoulos και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Marinos Mpasouris και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. George Chatzidakis. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και την στήριξη τους όλο αυτό τον καιρό και είμαστε σίγουροι οτι θα είναι δίπλα μας και στο μέλλον!


Μια ξεχωριστή μέρα σήμερα!!! Τα γενέθλια του Λάμπρου, του όμορφου “Γίγαντα” μας που έγινε 12 ετών. Σας ευχαριστούμε πολύ κα. Sofia Politidou για την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί σήμερα αυτή την μέρα αλλά και για την εμπιστοσύνη και την βοήθειά σας!!! Να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος!!!


Στο πνεύμα των γιορτών μια ομάδα παιδιών του ΚΔΑΠ -ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” έκαναν την βόλτα τους στο Athens Metro Mall για καφέ και παιχνίδι!!!


Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήσαμε τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας. Μια Μουσικο-θεατρική παράσταση αφιερωμένη στις Χριστουγεννιάτικες συνήθειες όλων μας!!! Όλα τα παιδιά ήταν και εκεί παίρνοντας μέρος σε ξεχωριστούς ρόλους και γελώντας. Παράλληλα ξεκίνησε και το Χριστουγεννιάτικο Bazzar μας.


Το bazzar μας είναι έτοιμο και σας περιμένει καθημερινά από τις 10.00 πμ έως τις 06.00 μμ στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180 & Θάλειας Λουκίδου (Πλησίον Μετρό Αλίμου). Για ακόμα μια φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Maria Zagórska και το Decomagia Hobby Show, τους εθελοντές μας, τους εργαζόμενους και φυσικά τα παιδια του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ για τις υπέροχες δημιουργίες!!!


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Decomagia HobbyShow γι’αυτή την υπέροχη εμπειρία που ζήσαμε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και τις υπέροχες κατασκευές των εθελοντών μαθητών και δασκάλων. Ηταν μια ξεχωριστή Κυριακή για τα παιδιά και τους γονείς του ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια”.
Δίνουμε ραντεβού για του χρόνου!!


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6 μ.μ. ο αγιασμός των εγκαταστάσεων του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηλιούπολης που παραχωρήθηκαν από το Δήμαρχο κ. Βασίλειο Βαλασσόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ‘’Παναγία Ευαγγελίστρια’’.
Τον αγιασμό τέλεσε ο εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου, Αρχιερατικός επίτροπος ΙΕ’ Aρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Ηλιούπολης Αιδεσιμολογοιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ευθύμιος Κερμελής.
Μετά το καλωσόρισμα του προέδρου κ. Δημήτρη Στεφανίδη δόθηκε ο λόγος για χαιρετισμό: στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ηλιούπολης και εισηγητή για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων στο Σωματείο μας κ. Μαρίνο Μπασούρη, τον Αντιδήμαρχο Δάφνης – Υμηττού κ. Κώστα Λιούτα, την Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ΄΄Μελεδώνη΄΄και Πρόεδρο της Εστίας κα Έφη Προκοπάκη και τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Λαυρέντιο Δελασούρα.
Παρευρέθηκαν όλα τα παιδιά του ΚΔΑΠ με τους γονείς, συγγενείς και φίλους, οι εργαζόμενοι, το Δ.Σ. του Σωματείου, πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Ρέκορντμαν στην κολύμβηση Γιάννης Κωστάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης κ. Γαβριήλ Αραμπατζής, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Κύπρου κ. Νικόλας Χαραλάμπους με την επιτροπή γυναικών, ο διευθυντής της εστίας κ. Βασίλης Κασιμάτης, ο Επίτροπος ιερού ναού Αγίας Τριάδος Ελληνικού , η πρεσβυτέρα και ομάδα κυριών που εκκλησιάζονται στην Αγία Τριάδα και ενισχύουν το σωματείο μας.


Στις 10-11-12 Οκτωβρίου 2017 οι αθλητές του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” συμμετείχαν στους Αγώνες Ποδηλασίας των Special Olympics στο Ναύπλιο στα αγωνίσματα του 1χλμ και των 5 χλμ. Εκτος απο τις πολυ καλές επιδόσεις και τα μετάλλια γεμίσαμε τις αποσκευές μας με υπέροχες αναμνήσεις και εικόνες απο τους αγώνες και το Ναύπλιο!!!


Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 μια ομάδα των παιδιών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ηλιούπολης “Παναγία Ευαγγελίστρια” είχαν την χαρά να συμμετέχουν μαζί με την ομάδα των Special Olympics Hellas στο test event του 6ου Athens Flying Week. Όλοι μαζι παρακολουθήσαν τις απίστευτες επιδείξεις αλλά ξεναγήθηκαν σε αεροπλάνα και ελικόπτερα, ήρθαν σε επαφή με τους πιλότους και γενικά απήλαυσαν την τόσο θερμή και ανθρώπινη φιλοξενία του event.